Lok Sewa Aayog Dhankuta | Optional Candidate Recommended Notice

Lok Sewa Aayog Dhankuta | Optional Candidate Recommended Notice

According to this office. Ad 10002076-77 (open), the merit order and recommendation notification no. 66078-79, dated 2078/12/29. Among the candidates recommended for permanent appointment.

Since the relevant office has written that the following candidate has been recommended for a higher position.

The candidate’s name has removed from the original merit order list and replaced with the alternative merit order no. 2.

Date of recommending the following candidates for permanent appointment in the list date 2079/11/04.

यस कार्यालयको वि.नं. १०००२/०७६–७७ (खुला) अनुसार तपसीलमा उल्लेखित सेवा, समूह र पदको लागि प्रकाशित योग्यताक्रम तथा सिफारिश सूचना नं. ६६/०७८–७९, मिति २०७८/१२/२९ बाट स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश भएका उम्मेदवार मध्ये देहायका उम्मेदवार माथिल्लो पदमा सिफारिस भएको भनी सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखि आएको हुँदा निज उम्मेदवारको नाम मूल योग्यताक्रम सूचीबाट हटाई सो रिक्त स्थानमा सोही सूचनाको वैकल्पिक योग्यताक्रम नं. २ सूचीमा रहेका देहायका उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने मिति २०७९।११।०४ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Download or View the official Notice below: – Lok Sewa Aayog Dhankuta | Optional Candidate Recommended Notice

Keep Visiting us.

Also, you may read,

PSC | Final Results of Various Technical Positions of Prabidhik Kharidar