A
P
P
L
Y

लोक सेवा आयोगको स्थानीय खुला तथा समावेशी परीक्षाको आवश्यक न्यूनतम योग्यता

1559096774psc.jpg

लोक सेवा आयोगले स्थानीय खुला तथा समावेशी परीक्षाकोलागि आवस्यक न्यूनतम योग्यताको विवरण निकालेको छ ।
विवरणहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

तथ्याङ्क अधिकृत, तह ६, आयोजना तथा तथ्याङ्कः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित वा जनसंख्या शास्त्र वा एप्लाइड स्टाटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण वा तथ्याङ्क विषय सहित कुनै विषयमा स्नातकोत्तरसरहवा सोउत्तीर्ण ।

अधिकृत, तह ६, न्याय, कानून: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण ।

अधिकृत, तह ६, प्रशासन, सामान्य प्रशासन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

अधिकृत, तह ६, प्रशासन, लेखा: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा लेखा विषय सहित स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण ।                             

आ.ले.प. अधिकृत, तह ६, प्रशासन, लेखा: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा लेखा विषय सहित स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीवा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण ।                 

अधिकृत, तह ६, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।

इञ्जिनियर, तह ६, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा बी.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण ।

इञ्जिनियर, तह ६, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आर्किटेक्चरल वा सिभिल वा बिल्डिङ्ग वा स्ट्रक्चरल वा टाउन प्लानिङ्ग वा स्ट्रक्चरल वा क्वान्टिटी सर्भे वा अर्वन प्लानिङ विषयमा बी.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण ।

नापी अधिकृत, तह ६, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सर्भे वा जियोमेटिक्स इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।

कम्प्युटर अधिकृत, तह ६, विविध: कम्प्युटर साइन्समा स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा प्रमुख विषय कम्प्युटर साइन्स लिई ३ वर्षे स्नातक वा विज्ञान विषयमा स्नातक गरी स्वीकृत संस्थाबाट सिष्टम एनालिसिस डिजाइन र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कम्तिमा नौ ९ महिनाको डिप्लोमा प्राप्त ।  

कम्प्युटर इञ्जिनियर, तह ६, विविध: कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा इलेक्ट्रोनिक र कम्यूनिकेशन इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण ।

महिला विकास अधिकृत, तह ६, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।

वातावरण इञ्जिनियर, तह ६, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वातावरण इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हाँसिल गरेको ।

वातावरण निरीक्षक, तह ६, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वातावरण विज्ञान वा वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इञ्जिनियरीङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हाँसिल गरेको ।       

तथ्याङ्क सहायक, तह ५, आर्थिकयोजना तथा तथ्याङ्क: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण ।                                                

सहायक, तह ५, न्याय, कानून: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

सहायक, तह ५, प्रशासन, सामान्य प्रशासन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

लेखा सहायक लेखापाल, तह ५, प्रशासन, लेखा:  मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण ।

आ.ले.प. सहायक, तह ५, प्रशासन, लेखा: मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्कशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण ।

प्राविधिक सहायक, तह ५, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

सब इञ्जिनियर, तह ५, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

सर्भेक्षक, तह ५, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिई एस.एल.सी. सोवा सरह उत्तीर्ण गरी सर्भे वा जियोमेटिक्स विषयमा तीन वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा(फिजिकलविज्ञान समूह) वा भूगोल विषय लिई प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा एक वर्षको जुनियर नापी तालिम प्राप्त गरेको ।             

कम्प्यूटर अपरेटर, तह ५, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा उत्तीर्णमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी रजिष्टर्ड संस्थाबाट कम्तीमा ६ महिनाको कम्प्युटर वा तालिममान्यताप्राप्त प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट संचालित  ६ महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।                                

महिला विकास निरीक्षक, तह ५, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण ।

सहायक, तह ४, प्रशासन, सामान्य प्रशासन: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी वा सो सरह उत्तीर्ण ।

सहलेखापाल, तह ४, प्रशासन, लेखा: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा ऐन, श्रेस्ता वा ऐच्छिक लेखा विषय लिई परीक्ष्र्रवेशिका (एस.एल.सी.) वा सो सरह उत्तीर्ण ।                                                                 

असिष्टेन्ट सब इञ्जिनियर, तह ४, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त वा प्राविधिक शिक्षालयबाट सम्बन्धित विषयमा टि.एस.एल.सी. उत्तीर्ण ।

अमिन, तह ४, इञ्जिनियरिङ्ग, सर्भे: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिइ एस.एल.सी. वासो सरह उत्तीर्ण गरी सर्भे वा जियोमेटिक्स  विषयमा कम्तीमा १ (एक) वर्षको तालिम प्राप्त गरेको ।           

खा.पा.स.टे., तह ४, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी खानेपानी तथा सरसफाई विषयमा तालिम प्राप्त वा सम्बन्धितविषयमा २ वर्षको अनुभव प्राप्त।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर, तह ४, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई एस.एल.सी. वा सो सरह वाउत्तीर्णमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी रजिष्टर्ड संस्थाबाट कम्तिमा ३ महिनाको कम्प्युटरप्राप्ततालिमवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चालित तीन महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त ।                                                        

सहायक महिला विकास निरीक्षक, तह ४, विविध: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा. सो सरह उत्तीर्ण ।

नोट: ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागू भए पश्चात्प्र्रवेशिका परीक्षा(एस.एल.सी.) वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरुकोन्एब्हकमाद्द वा सोभन्दा माथिको ग्रेड प्वाइण्ट प्राप्त गरेकोलाई र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SLC) उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरुको हकमा ११/१२ का प्रत्येक विषयहरु (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक) मा न्यूनतम C.G.P.A 1.6 प्राप्त गरेकोलाई सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेको मानिनेछ)।